Gezondheid bi's slechter

De gezondheid van biseksuelen is gemiddeld slechter. Veel biseksuelen durven aan niemand te vertellen dat ze biseksueel zijn. Als ze hier wel open over zijn krijgen ze vaak negatieve reacties, ook van homoseksuelen. Deze negatieve reacties zijn gebaseerd op vooroordelen. De gevolgen hiervan en de adviezen hiervoor beschrijven Movisie en het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) in een nieuwe handreiking voor gemeenteambtenaren, LHBT organisaties en sociale professionals: 'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord'. Hanneke Felten van Movisie: "De gezondheid van biseksuelen is gemiddeld slechter dan van de rest van de bevolking. Meer ondersteuning voor biseksuelen en het tegengaan van negatieve reacties kunnen dit veranderen".

Gezondheid
Meer dan 10% van de bevolking is biseksueel of kan als biseksueel worden getypeerd. Uit de handreiking 'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord' blijkt dat biseksuelen een slechtere psychische gezondheid hebben. Niet alleen in vergelijking met heteroseksuelen maar ook in vergelijking met lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Het is aannemelijk dat dit wordt medebepaald door de bifobie waarmee biseksuelen geconfronteerd worden. Hanneke Felten: "Als je de wetenschappelijke literatuur erop na leest, dan is het zeer aannemelijk dat het stigma op biseksualiteit bijdraagt aan deze kwetsbare gezondheidssituatie".

Bifobie
Het ontkennen, veroordelen of opzettelijk onzichtbaar maken van biseksuelen wordt 'bifobie' genoemd. Hoe vaak bifobie precies voorkomt is niet precies bekend. In onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2012 kwam naar voren dat biseksuelen zich minder geaccepteerd voelen dan homoseksuelen. In het Amsterdamse Pink Panel onderzoek uit 2014 onder ruim 800 lesbische-, homo- en biseksuele vrouwen en mannen, gaf 65 procent van de biseksuele respondenten aan één of meerdere keren negatief bejegend te zijn. Emiel Maliepaard, onderzoeker bij de Radboud Universiteit en het LNBi: "Zowel homo- als heteroseksuelen zeggen soms tegen bi's dat 'ze er nog niet uit zijn' of dat ze 'eens moeten kiezen'. Dit soort reacties nemen de bi-identiteit niet serieus en zijn erg kwetsend".'

Handvaten voor de praktijk
In 'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord' staan tips hoe gemeenten en professionals meer aandacht kunnen geven aan de groep biseksuelen. Erwin Heyl (voorziter LNBi): "Stel je als hulpverlener open voor vragen over de aard van romantische en seksuele relaties. En ga er bijvoorbeeld niet automatisch vanuit dat een relatie alleen bestaat uit twee personen die altijd monogamie nastreven". Ook gemeenten hebben een belangrijk rol. Hanneke Felten: "Zij kunnen in hun veiligheidsbeleid zorgen voor specifieke aandacht voor discriminatie en geweld naar biseksuelen. Daarnaast kunnen zij uitvoerders die zich richten op voorlichting over seksuele diversiteit, vragen om expliciet aandacht te besteden aan biseksuelen."

'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord' is geschreven door Hanneke Felten en Emiel Maliepaard). De handreiking is gratis te downloaden via www.movisie.nl/publicaties .

Homo's in de sport

Haarlem - De gemeente Haarlem gaat activer inzetten op gelijke behandeling van LHBT'ers bij de 220 sportverenigingen in Haarlem.
Een kwart van de teamsporters in Haarlem zegt getuige te zijn geweest van vervelende opmerkingen over homoseksuelen en zelfs 39% van fysieke agressie (bij voetbal is dat 30 om 48%). In het Roze Jaar 2012 hebben 12 van de 220 sportverenigingen de verklaring 'gelijke behandeling in de sport' ondertekend tijdens de toen gehouden conferentie over sport&homoseksualiteit. In de verklaring spreken de ondertekenaars zich o.m. uit tegen discriminatie -op welke grond dan ook - en vóór respectvolle en gelijkwaardige behandeling van iedereen. De doelstelling van het college was om deze verklaring in 2019 door 100 sportverenigingen te hebben laten ondertekend (45%). Deze doelstelling is door de gemeenteraad bijgesteld naar 198 sportverenigingen (90%) die de verklaring in 2019 ondertekend moeten hebben. Daarbij komt er een belonings-/sanctiesysteem dat verenigingen stimuleert te ondertekenen én om verenigingen een actieve bijdrage te laten leveren om het doel 'gelijke behandeling in de sport' te behalen.

Roze lesmateriaal MBO/HBO

Roze lesmateriaal voor beroepsopleidingen gezocht! Geef jij wel eens (gast)les aan studenten op agogische-, pedagogische- en zorgopleidingen over lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zijn? Of heb jij een theaterstuk, film, casuïstiek of opdracht over LHBT ontwikkeld voor deze studenten? Meld dan je materiaal aan voor een onlinedatabase van Movisie en maak jouw lesmateriaal zo nog bekender! Met deze database krijgen docenten aan agogische-, pedagogische- en zorgopleidingen in het mbo, hbo en wo een overzicht van het lesmateriaal op het gebied van LHBT en hoe ze dat kunnen inzetten.

Lesmateriaal in één database
Aandacht voor LHBT in het beroepsonderwijs is een tweetrapsraket: allereerst wil je ervoor zorgen dat jouw studenten een meer positieve houding krijgen ten aanzien van lesbische vrouwen, homo mannen en bi's en deze mensen respectvol benaderen. Wanneer de studenten een positieve houding hebben ten aanzien van LHBT, kun je als docent vervolgens de studenten specifieke LHBT-beroeps-competenties aanleren. Hoe neem je de handelingsverlegenheid om seksuele en gender diversiteit bespreekbaar te maken weg en hoe rust je hen toe om knelpunten rond seksuele en gender diversiteit te signaleren én erop in te spelen. Movisie brengt lesmateriaal gericht op een positieve houding en lesmateriaal gericht op beroepscompetenties samen in één database waarin ook lesmateriaal over andere taboe-thema's te vinden is.

Praktische zaken
Wat verstaan we onder lesmateriaal? Casussen, concrete opdrachten, beeldmateriaal, lespakketten, workshops, themadagen. Het kan ook een beschrijving zijn van materiaal dat te koop is plus een link naar waar het gekocht kan worden. Heeft of kent u interessant lesmateriaal? Stuur dan de volgende info op: titel, ondertitel (bron, jaartal), beschrijving, doel, duur, doelgroep, niveau en opleiding, toepassing, vindplaats en eventuele aanvullende info zoals een brochure of handreiking. Mail dit naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Motie Haarlems homobeleid

Haarlem - In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 april dienen de lokale partijen D'66, VVD, SP en Groen Links een motie in. De motie is een aanscherping over het te voeren LHBT beleid voor de aankomende 3 jaar in de gemeente Haarlem. Het LHBT beleid voor de periode 2015-2017 is door B&W Haarlem en haar regenboogpartners reeds vastgelegd in het Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017. Hieronder volgt de inhoud van de motie:

Motie Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015,

Constaterende dat:
Er een nieuw Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017 is gepresenteerd door het college en haar partners in de stad;
Daarin relatief veel aandacht is voor de zichtbaarheid en versterking van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt'ers) zelf;
Daarin relatief weinig aandacht is voor de aanpak van homofobie in de stad;

Overwegende dat:
Haarlem een stad moet zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn;
De focus van een veilige stad voor lhbt'ers vooral moet liggen waar homofobie het hevigst voorkomt;
Uit onderzoek blijkt dat homofobie relatief veel voorkomt in vluchtelingen- en migrantengroepen en in vooral de orthodoxe groepen het hardnekkigst is;
Mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit bij mensen alleen duurzaam verandert als dit wordt aangejaagd vanuit de gemeenschap zelf;
Er meerdere succesvolle methoden (in andere gemeenten en landelijk) in de omloop zijn om een mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit in vluchtelingen- en migrantengroepen te starten;

Verzoekt het college om:
Op basis van het initiatiefvoorstel Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid van D66, VVD, SP en GL in gesprek te gaan met de bestaande partijen in de stad en met 1 of 2 partijen buiten de stad om intensivering van het homobeleid op de voorgestelde doelgroep concreet vorm te geven;
Daarin expliciet vanaf het begin vertegenwoordigers van de doelgroep zelf te betrekken;
Met een plan van aanpak te komen, ingaande op 1 januari 2016;
Het budget - conform het initiatiefvoorstel - daarvoor in elk geval in 2016 te zoeken bij de diversiteitsmiddelen en voor 2017 de dekking van het plan opnieuw te bespreken in de commissie Samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Floor Dekker, Rob de Jong, Sibel Özogul-Özen en Abid Azannay.
D66 VVD SP GL

Iniatiefvoorstel in pdf >>>

 

Regenboogstad Haarlem

B&W stelt het Lokaal actieplan Regenboogstad 2015-2017 vast.

Haarlem – In haar vergadering van dinsdag 17 maart jl. heeft het College van B & W het Lokaal actieplan Regenboogstad 2015 – 2017 vastgesteld. In dit actieplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met het COC Kennemerland, Bureau Discriminatie- zaken en Gay-Haarlem.nl legt het College op hoofdpunten de inzet en uitgangspunten voor het LHBT-emancipatiebeleid voor de komende drie jaar vast. De genoemde organisaties spelen ook een belangrijke rol voor de uitvoering van het beleid.

Het actieplan van de gemeente Haarlem kent zes speerpunten, namelijk: zichtbaarheid, ouderen, zorg, onderwijs, sport en bijzondere doelgroepen. Jaarlijks worden hier activiteiten aan verbonden welke in een Regenboogplan worden vastgelegd. Voor de terreinen ouderen en zorg, sport en bijzondere doelgroepen zullen Roze Ambassadeurs worden aangesteld. Hiermee zet de gemeente Haarlem een grote stap voorwaarts in haar streven de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBT-inwoners te bevorderen.

Wethouder Jack van der Hoek (D66) draagt als portefeuillehouder zorg voor de uitvoering van het beleid. Nu expliciet sport en onderwijs als speerpunten zijn genoemd, zal wethouder Onderwijs en Sport Merijn Snoek (CDA) daarin ongetwijfeld samen met zijn collega in op (blijven) trekken.

Voor meer informatie over het Lokaal actieplan, het Collegebesluit etc. klik je hier > > >

Roze Bril 2015

Haarlem - Jet Bussemaker, minister van OCW (PvdA) ontving de Roze Bril award 2015. 

Zaterdag 14 maart was minister Jet Bussemaker in Haarlem. Zij ging met vertegenwoordigers van Haarlemse maatschappelijke organisaties in gesprek over vrijheid en discriminatie. Daar aan voorafgaand kreeg zij van provinciale PvdA politici een plan aangeboden om de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te verbeteren.

Als blijk van waardering voor haar betrokkenheid, visie, inzet en LHBT-beleid ontving zij die middag van Gay-Haarlem.nl de Roze Bril 2015. Daarmee is zij een geweldige opvolgster van Merijn Snoek, oud fractievoorzitter van het CDA en thans wethouder Jeugd, Onderwijs & Sport in Haarlem, die deze prijs in 2013 door Gay-Haarlem.nl kreeg uitgereikt.

GAY-Haarlem.nl 5 jaar

Het is 2009 en het is stil in Haarlem. Stilte rond, en onzichtbaarheid van, LHBT's in onze prachtige stad, in het gemeentehuis én in de politiek. Het nagenoeg teloorgegane COC Kennemerland was volkomen de weg kwijt, volstrekt in zichzelf gekeerd en volledig vervreemd van haar achterban en doelgroep.

In september van dat jaar staken we de koppen bij elkaar en vonden dat Haarlem weer op de Roze Kaart van Nederland gezet moest gaan worden. In die prachtige nazomermaand werden we bijna letterlijk door de verantwoordelijk ambtenaren de trappen van het stadhuis afgeslagen nadat we hen gevraagd hadden naar de visie van de gemeente op LHBT-beleid. 'Waar of we ons mee bemoeiden' werd ons nageroepen, onderwijl de koffiekopjes in de gootsteen smijtend.
Dit sterkte ons des te meer en gingen hard aan de slag met de website. De bewust gekozen deadline van 18 februari 2010 werd gehaald en met veel publiciteit gingen we op die voor ons gedenkwaarde dag live! Het bleek een schot in de roos. De site werd boven verwachting veel bezocht en meer dan dat... er ging beweging komen in de ingeslapen LHBT-gemeenschap. Politici vroegen ons naar het stadhuis te komen. We werkten mee met het opstellen van verkiezingsprogramma's. We werden gesprekspartner van de beleidsambtenaren ('nog koffie heren?') en er werd een fantastische band opgebouwd met de wethouders ('Ha, daar zijn de roze heren weer'). Haarlem werd Roze Stad in 2012. Het COC Kennemerland zuiverde zichzelf en ging met een fris nieuw bestuur aan de slag voor haar doelgroep. De stad Haarlem werd Koplopergemeente homo-emancipatie en is sinds 2015 Regenboogstad. Er zijn roze lopers toegekend aan zorginstellingen. Regenboogvlaggen hangen aan het gemeentehuis en stadskantoor op Nationale Coming Out Dag. En zo is er nog veel meer op te noemen.

Of dat allemaal komt omdat wij met zoiets simpels als een gay-website zijn gestart laten we in het midden. Of zoals de Engelsen zeggen 'there is no proof of succes'. En dat doet er ook helemaal niet toe. De doelstelling om Haarlem weer op de Roze Kaart te zetten is gehaald. De komende jaren zullen we er hard aan blijven werken om dat zo te houden. Strijden voor gelijke rechten en homo-emancipatie is immers van alle tijden. Je hoeft maar even achterover te leunen en je kunt weer van voor af aan beginnen. Gelijkheid, vrijheid en broederschap is niet vanzelfsprekend en daar zullen we ons altijd voor in moeten blijven zetten.

Haarlem, 18 februari 2015

Regenboog Conferentie

Op 18 februari vindt in Regenboogstad Haarlem de conferentie homo-emancipatie 'Samen aan de Slag!' plaats.
Haarlem was van 2012 tot 2014 koplopergemeente; dat wil zeggen dat er diverse activiteiten zijn ondernomen om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten. De koploperpartners COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en voormalig stichting Haarlem Roze Stad, kijken kort met u terug wat er in drie jaar koploperschap is bereikt.

Maar vooral blikken we met u vooruit. Het koploperschap gaat over in een regenboogcoalitie en het is de inzet van de koploper-/regenboogpartners om bij de uitvoering van nieuwe plannen meer samen te werken met organisaties in de sportwereld, het onderwijs en zorginstellingen, zodat de doelstelling breder gedragen wordt.

U kunt zich aanmelden voor deze conferentie door een email te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 13 februari a.s.

De conferentie vindt plaats op: woensdag 18 februari 2015 van 14 - 17 uur in de Stadsbibliotheek Haarlem, Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem.

De Haarlemse Stedenmaagd Dolly Bellefleur zal als dagvoorzitter een leuk programma presenteren.
Zie voor meer informatie www.bdkennemerland

Een initiatief van Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland en Gay-Haarlem.nl

Haarlems homogeweld

Rocco van Wort, mede-eigenaar van Gay-Café 'Wilsons by R & R' in Haarlem, is maandagnacht mishandeld. "Hij riep: vuile kankerhomo. Rot op!
en sloeg me op mijn neus." Het is ongeveer 5.00 uur als Rocco het café aan de Gedempte Raamgracht sluit. Op weg naar huis, op de Gasthuissingel, komt hij een krantenbezorger van onder andere de Trouw tegen. "Ik dacht: dat is Robbert of Dirk. Als je het café sluit, kom je namelijk bijna altijd de krantenbezorgers tegen. Ik ken ze, maar kreeg geen reactie terug.  
Als Rocco in de richting van de krantenbezorger loopt, ziet hij dat het inderdaad iemand anders is. "Voordat ik mijn excuses kon aanbieden draaide
de bezorger zich om en riep: Vuile kankerhomo, rot op!" Daarna krijgt Rocco een vuistslag van rechts boven op zijn neus. "Ik viel van het trottoir, gelukkig kwam er geen auto aan." Hij krabbelt overeind en krijgt opnieuw een klap. "Toen heb ik het op een rennen gezet, maar werd ondertussen achtervolgd door hem. Naar mijn idee was hij nog niet klaar met me."
Gelukkig woont Rocco niet ver van zijn werk vandaan, binnen een paar minuten staat hij veilig in zijn huiskamer. "Ik heb meteen mijn vriend
geroepen, die natuurlijk geschrokken naar beneden kwam rennen."
Rocco belt de politie en even later wordt een 51-jarige man uit Haarlem aangehouden die verdacht wordt van de mishandeling en door de politie is verhoord.

De mishandeling hakt er flink in bij de 22-jarige Haarlemmer. "Ik kan het nog niet beseffen. Ik ben gewoon in elkaar gemept door een krantenbezorger. Waarom, vraagt hij zich vertwijfeld af'

Haarlems LHBT-beleid 2015

HAARLEM - B&W van Haarlem heeft besloten het LHBT-beleid voort te zetten.
In haar vergadering van 26 augustus jongstleden heeft het College van B&W besloten de in de afgelopen 3 jaar ingeslagen weg m.b.t. het gemeentelijke LHBT-beleid ook in 2015 en verder voort te zetten.
Haarlem is in de periode 2012 – 2014 koplopergemeente en heeft met steun van het ministerie van OC&W invulling gegeven aan het verder ontwikkelen van de emancipatie van de LHBT-gemeenschap in Haarlem. In samenwerking met de Roze Platformoverlegpartners COC-Kennemerland (COC), Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en GAY-Haarlem.nl (voorheen het Regenboogplatform Haarlem) is succesvol uitvoering gegeven aan het Lokaal Actieplan Haarlem 2012-2014, zo blijkt uit het evaluatieverslag.

Het is momenteel nog niet zeker of minister Jet Bussemaker van OC&W ook na 2014 financiële middelen beschikbaar zal stellen aan de samenwerkende koplopergemeenten in Nederland. In een gezamenlijke brief van de koplopergemeenten aan de minister, pleit Haarlem voor voortzetting van de samenwerking van gemeenten en het Rijk bij het koploperprogramma. Voor het geval dat er geen bijdrage van het Rijk komt voor LHBT-beleid, wordt er door het College van B&W met ingang van 2015 een bedrag van € 10.000,00 vrijgemaakt voor continuering van het LHBT-beleid. Hoofdpunten van dat beleid zullen zijn:
- het monitoren van beleid door overleg met de Platformoverlegpartners en uit de uitkomsten van klachtenrapportages en onderzoeken;
- samenwerking tussen Rijk en Koplopergemeenten;
- voortzetting van het halfjaarlijkse Platformoverleg met het COC, BDK en GAY-Haarlem.nl over de uitvoering van het koploperprogramma;
- het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober de Nationale Coming-Outdag op het stadhuis en zo mogelijk de Zijlpoort.

Het volledige Evaluatieverslag Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014 en het collegebesluit vind je hier

Abonneren op deze RSS feed