Bussemaker verlengt regenboogprogramma

Minister Jet Bussemaker heeft op 11 oktober - Coming Out Dag - aangekondigd dat ze het Regenboogstedenprogramma tot eind 2017 zal verlengen.

In Nederland zijn 44 zogenaamde Regenbooggemeenten die werk maken van inclusief beleid voor lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers. Zij hebben een convenant ondertekend waarin zij verklaren dat zij de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI-‘s) willen helpen verbeteren. Movisie, landelijk kennisinstituut en adviesbureau op het gebied van sociale vraagstukken, ondersteunt hen hierbij.

In 2008 zijn 18 zogenaamde Koplopergemeenten begonnen door zich aan te sluiten bij het Lokaal LHBT-beleid programma van het Ministerie van OCW. Inmiddels zijn dit 44 Regenbooggemeenten – het aantal groeit nog steeds – die een vruchtbare basis vormen van waaruit vele andere initiatieven ontstaan. Op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBT-beleid scoren de Regenbooggemeenten aanzienlijk beter dan gemeenten die niet aan het programma hebben deelgenomen. Deze gemeenten hebben vaker een beleidsplan LHBT met verschillende speerpunten. Ze betrekken hun burgers vaker bij de vormgeving en uitvoering van het LHBT-beleid. Gemeenten die niet aan het programma meewerken, blijken alleen die taken uit te voeren die door het rijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om voorlichting op scholen te geven en een goede toegang tot een antidiscriminatie voorziening te regelen.

In de Pink Link, de nieuwsbrief van Movisie voor beleidsmakers en belangenbehartigers rond LHBT-beleid, zegt minister Bussemaker in een interview:
'Het is heel goed om te zien dat Regenboogsteden zich zichtbaar inzetten op de verbetering van sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's. Emancipatie is per definitie een proces van binnenuit dat continu onderhoud vergt. Daarom ben ik blij dat ik de samenwerking met de regenboogsteden met een half jaar kan verlengen tot eind 2017. De Regenboogsteden die sinds 2015 betrokken zijn, ontvangen hierover binnenkort bericht'.

Lees het volledige interview met de minister op movisie.nl >>

Coming Out Dag
Op Coming Out Dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Op 135 gemeentehuizen werden vlaggen gehesen. Daarnaast waren er allerlei activiteiten op scholen, maatschappelijke instellingen, provinciehuizen en ministeries. Zie ook: #regenboogvlag2016 en #co-mingoutdag2016 en www.coc.nl 

Waar staat de regenboogvlag voor?
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook. De regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De vlaggen worden gehesen om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten. Een zichtbare aanmoediging van de gemeenten voor LHBT-inwoners zelf, maar ook voor alle inwoners en organisaties om zich daarvoor in te zetten.

Film Regenboogpartners

Het COC Kennemerland heeft samen met Bureau Discriminatiezaken en GAY-Haarlem.nl (gezamenlijk de Regenboogpartners genoemd) een YouTube-film laten maken over de verschillende activiteiten die van 2012 t/m 2014 door de Regenboogpartners zijn georganiseerd om de positie van LHBT-ers te verbeteren. De activiteiten konden plaatsvinden dankzij koplopergeld van de gemeente Haarlem en de inzet van veel vrijwilligers en betrokkenen. Het filmpje is gemaakt door PipNL. De film werd gepresenteerd tijdens de op 18 februari jongstleden gehouden conferentie in de Haarlemse stadsbibliotheek. De conferentie stond in het teken van het toekomstig homo-beleid 2015-2017 in Haarlem. Ook presenteerde Haarlem zich hier als 'Regenboogstad'.

 

Haarlems LHBT-beleid 2015

HAARLEM - B&W van Haarlem heeft besloten het LHBT-beleid voort te zetten.
In haar vergadering van 26 augustus jongstleden heeft het College van B&W besloten de in de afgelopen 3 jaar ingeslagen weg m.b.t. het gemeentelijke LHBT-beleid ook in 2015 en verder voort te zetten.
Haarlem is in de periode 2012 – 2014 koplopergemeente en heeft met steun van het ministerie van OC&W invulling gegeven aan het verder ontwikkelen van de emancipatie van de LHBT-gemeenschap in Haarlem. In samenwerking met de Roze Platformoverlegpartners COC-Kennemerland (COC), Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en GAY-Haarlem.nl (voorheen het Regenboogplatform Haarlem) is succesvol uitvoering gegeven aan het Lokaal Actieplan Haarlem 2012-2014, zo blijkt uit het evaluatieverslag.

Het is momenteel nog niet zeker of minister Jet Bussemaker van OC&W ook na 2014 financiële middelen beschikbaar zal stellen aan de samenwerkende koplopergemeenten in Nederland. In een gezamenlijke brief van de koplopergemeenten aan de minister, pleit Haarlem voor voortzetting van de samenwerking van gemeenten en het Rijk bij het koploperprogramma. Voor het geval dat er geen bijdrage van het Rijk komt voor LHBT-beleid, wordt er door het College van B&W met ingang van 2015 een bedrag van € 10.000,00 vrijgemaakt voor continuering van het LHBT-beleid. Hoofdpunten van dat beleid zullen zijn:
- het monitoren van beleid door overleg met de Platformoverlegpartners en uit de uitkomsten van klachtenrapportages en onderzoeken;
- samenwerking tussen Rijk en Koplopergemeenten;
- voortzetting van het halfjaarlijkse Platformoverleg met het COC, BDK en GAY-Haarlem.nl over de uitvoering van het koploperprogramma;
- het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober de Nationale Coming-Outdag op het stadhuis en zo mogelijk de Zijlpoort.

Het volledige Evaluatieverslag Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014 en het collegebesluit vind je hier

Abonneren op deze RSS feed